• công ty thiết kế web | thiet ke web | laptop lenovo | ve may bay | laptop dell gia re | laptop hp gia re| khoa hoc seo, máy hàn tig, máy hàn điện
 • Liên kết Website
  Công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
  Đăng ngày: 16/04/2018 06:39:38
  Công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

  để xem tài liệu xin mời quý vị nhấn link sau để đọc

  Trân trọng !

  1. Công văn 381 về công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: /Data/upload/files/1_ CV 381 Bao cao va cong bo thong tin .pdf

  2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ: /Data/upload/files/2_ Thong bao moi hop DHDCD.pdf

  3. Nội dung, chương trình  họp Đại hội: /Data/upload/files/3_ Noi dung chuong trinh hop DHDCD.pdf

  4. Quy chế tổ chức đại hội: /Data/upload/files/4_ Quy che to chuc dai hoi.pdf

  5. Quy chế bầu thành viên HĐQT: /Data/upload/files/5_ Quy che bau cu bo xung TVHĐQT.pdf

  6. Giấy ủy quyền (cá nhân): /Data/upload/files/6_Giay uy quyen voi co dong la ca nhan.pdf

  7. Giấy ủy quyền (tổ chức): /Data/upload/files/7_ Giay uy quyen voi co dong la to chuc.pdf

  8. Giấy đề cử ứng viên HĐQT: /Data/upload/files/8_ Giay ung cu de cu.pdf

  9. SYLL ứng viên HĐQT: /Data/upload/files/9_ So yeu ly lich ung vien HDQT.pdf

  10. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán: /Data/upload/files/10_ Bao cao tai chinh tom tat nam 2017 da duoc kiem toan.pdf

  11. Báo cáo hoạt động của HĐQT: /Data/upload/files/11_ Bao cao hoat dong cua HDQT tai DHDCD nam 2018.pdf

  12. Báo cáo hoạt động của Ban KS: /Data/upload/files/13_ Bao cao hoat dong BKS.pdf

  13. Tờ trình của HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017: /Data/upload/files/14_ To trinh ve phuong an phan chia loi nhuan va chi tra co tuc nam 2017.pdf

  14. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD và trả cổ tức năm 2018: /Data/upload/files/15_ To trinh ve ke hoach san xuat kinh doanh va chi tra co tuc nam 2018.pdf

  15. Tờ trình của BKS về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018: /Data/upload/files/16_ To tinh vv lua chon Cong ty kiem toan doc lap cua BKS.pdf

  16. Tờ trình của HĐQT về chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018: /Data/upload/files/17_ To trinh vv chi tra thu lao, tien luong cho thanh vien HDQT, BKS , Thu ky Cong ty va ke hoach nam 2018.pdf

  17. Tờ trình của HĐQT về phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn " Dự án ĐTXD công trình nhà máy phân bón NPK Thái Bình": /Data/upload/files/18_ To trinh ve viec phe duyet Quyet toan du an dung thuc hien vinh vien Du an dau tu xay dung Nha may phan bon NPK Thai Binh.pdf

  18. Tờ trình của HĐQT về điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng "Nhà máy sx phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn điển" tại Bỉm sơn - Thanh Hóa: /Data/upload/files/19_ To trinh vv dieu chinh tien do thuc hien du an Nha may san xuat phan lan nung chya va phan bon NPK Van Dien tai Bim Son Thanh Hoa.pdf

  19. Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ xung điều lệ Công ty: /Data/upload/files/20_ To trinh ve su doi bo xung dieu le cong ty.pdf

  20. Tờ trìnnh của HĐQT về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: /Data/upload/files/21_ To trinh ve Quy che noi bo ve quan tri.pdf

  Tin liên quan