BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Để xem tài liệu vui lòng nhấn Link sau để đọc tài liệu:

Phần 1: Nghị quyết + Biên bản (từ trang 1 đến trang 24): /Data/upload/files/Nghi quyet – Bien ban hop DHDCD thuong nien 2018 (tu trang 1 – den trang 24).pdf

Phần 2: Biên bản (từ trang 25 đến hết): /Data/upload/files/Nghi quyet – Bien ban hop DHDCD thuong nien 2018 (tu trang 25 – den trang 52).pdf

Trân trọng cảm ơn !

Bài viết liên quan

Thư mời báo giá vận chuyển lô hàng 220 Lân xuất khẩu đi cảng Busan/Hàn Quốc

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  thư...

Bổ sung thông tin BCTC

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu Bo sung...

Công bố thông tin Công văn số 290

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV...

Báo cáo thường niên năm 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo...