BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Để xem tài liệu vui lòng nhấn Link sau để đọc tài liệu:

Phần 1: Nghị quyết + Biên bản (từ trang 1 đến trang 24): /Data/upload/files/Nghi quyet – Bien ban hop DHDCD thuong nien 2018 (tu trang 1 – den trang 24).pdf

Phần 2: Biên bản (từ trang 25 đến hết): /Data/upload/files/Nghi quyet – Bien ban hop DHDCD thuong nien 2018 (tu trang 25 – den trang 52).pdf

Trân trọng cảm ơn !

Bài viết liên quan

Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển tại Việt Nam

Công bố thông tin v/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Ký...

Bảng sửa đổi , bổ sung báo giá công ty ( ngày 13 tháng 06 năm 2019 )

Kính gửi : Quý Khách Hàng Công ty cổ phần Phân Lân nung chảy...

Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển tại Việt Nam

Báo Cáo Công Tác Đảng Bộ

  I . Tổ chức Đảng bộ Công ty : – Năm thành lập...