BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Để xem tài liệu vui lòng nhấn Link sau để đọc tài liệu:

Phần 1: Nghị quyết + Biên bản (từ trang 1 đến trang 24): /Data/upload/files/Nghi quyet – Bien ban hop DHDCD thuong nien 2018 (tu trang 1 – den trang 24).pdf

Phần 2: Biên bản (từ trang 25 đến hết): /Data/upload/files/Nghi quyet – Bien ban hop DHDCD thuong nien 2018 (tu trang 25 – den trang 52).pdf

Trân trọng cảm ơn !

Bài viết liên quan

Nếu “biết nói năng”, cây cà phê Tây Nguyên sẽ nói điều gì?

Hà Nội , ngày 1 tháng 10 năm 2019     Nếu những ly...

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 30-6-2019

–  Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Báo...

Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển tại Việt Nam

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Bao...

Báo cáo tài chính quý 2 & 6 tháng 2019

– Mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số...