BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (đã đính chính )

Vui lòng nhấn Link sau để đọc tài liệu

1. CV số 478/CBTT-PLVĐ ngày 15/5/2018 về đính chính thông tin đã công bố: /Data/upload/files/CV 478 dinh chinh thong tin da cong bo(1).pdf

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã đính chính lại (phần 1) từ trang 01 – trang 30 : /Data/upload/files/Bien ban DHDCD thuong nien (Phan I – Tu trang 01 den trang 30).pdf

3. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã đính chính lại (phần 2) từ trang 31 – trang 52: /Data/upload/files/Bien ban DHDCD thuong nien 2018 ( Phan II) tư trang 31 den trang 52.pdf

4. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã đính chính lại: /Data/upload/files/Nghi quyet DHDCD thuong nien 2018 (ban da dinh chinh).pdf

Trân trọng cảm ơn !

Bài viết liên quan

Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển tại Việt Nam

Công bố thông tin v/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Ký...

Bảng sửa đổi , bổ sung báo giá công ty ( ngày 13 tháng 06 năm 2019 )

Kính gửi : Quý Khách Hàng Công ty cổ phần Phân Lân nung chảy...

Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển tại Việt Nam

Báo Cáo Công Tác Đảng Bộ

  I . Tổ chức Đảng bộ Công ty : – Năm thành lập...