BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (đã đính chính )

Vui lòng nhấn Link sau để đọc tài liệu

1. CV số 478/CBTT-PLVĐ ngày 15/5/2018 về đính chính thông tin đã công bố: /Data/upload/files/CV 478 dinh chinh thong tin da cong bo(1).pdf

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã đính chính lại (phần 1) từ trang 01 – trang 30 : /Data/upload/files/Bien ban DHDCD thuong nien (Phan I – Tu trang 01 den trang 30).pdf

3. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã đính chính lại (phần 2) từ trang 31 – trang 52: /Data/upload/files/Bien ban DHDCD thuong nien 2018 ( Phan II) tư trang 31 den trang 52.pdf

4. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã đính chính lại: /Data/upload/files/Nghi quyet DHDCD thuong nien 2018 (ban da dinh chinh).pdf

Trân trọng cảm ơn !

Bài viết liên quan

Nếu “biết nói năng”, cây cà phê Tây Nguyên sẽ nói điều gì?

Hà Nội , ngày 1 tháng 10 năm 2019     Nếu những ly...

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 30-6-2019

–  Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Báo...

Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển tại Việt Nam

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Bao...

Báo cáo tài chính quý 2 & 6 tháng 2019

– Mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số...