CBTT về thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 1/7/2017

Vui lòng nhấn vào đường link sau để đọc nội dung văn bản:

Thay đổi người công bố thông tin.pdf

Trân trọng!

Bài viết liên quan

Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển tại Việt Nam

Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT, BKS và trưởng ban KS

–  Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cong...

Nghị Quyết, Biên Bản, kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

– Xin mới quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Nghi quyet,...

Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển tại Việt Nam

Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao...