Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm 2018 và cả năm 2018

Xin mời quý vị nhấn Link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Cong bo thong tin ky hop dong kiem toan BCTC 6 thang va nam 2018.pdf

Trân trọng cảm ơn !

Bài viết liên quan

Báo Cáo Tài Chính 31-12-2018 ( đã được kiểm toán )

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu Báo cáo...

Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển tại Việt Nam

Thông báo tuyển lao động

–  Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : scan0019...

Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển tại Việt Nam

Công bố thông tin về Bổ nhiệm Phụ trách kế toán công ty

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cong...