Công ty Cổ Phần Phân Lân nung chảy Văn Điển tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

  • Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển diễn ra vào hồi 08 giờ ngày 23/04/2019

 

                            Toàn cảnh đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Phân Lân Nung Chảy Văn Điển năm 2019

 

  • Đại hội đã bầu bổ sung thay thế ba thành viên Hội Đồng Quản Trị và hai thành viên ban kiểm soát .

1. Hội đồng quản trị :

– Ông Khúc Ngọc Giảng : Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

– Ông Văn Hồng Sơn : Thành viên Hội Đồng Quản Trị ( Bổ sung thay thế bà Nguyễn Thu Hằng )

– Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên : Thành viên Hội Đồng Quản Trị ( Bổ sung thay bà Nguyễn Thị Mai )

– Ông Nguyễn Ngọc Thạch :  Thành viên Hội Đồng Quản Trị

– Bà Nguyễn Thị Kim Yến : Thành viên Hội Đồng Quản Trị ( Bổ sung thay bà Cấn Thị Thu Hà )

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị

2. Ban Kiểm Soát : 

– Bà Cấn Thị Thu Hà : Trưởng Ban Kiểm Soát ( Thay bà Nguyễn Hồng Hải )

– Bà Phạm Thị Quý : Kiểm Soát Viên ( Thay ông Hồ Sỹ Tiến )

– Ông Trần Quốc Cương : Kiểm Soát Viên

Các thành viên Ban Kiểm Soát

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị cùng với các thành viên Ban Kiểm Soát

Bài viết liên quan

Phân đa lượng cho lúa ở tây sông Hậu

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 nắm 2019   Phân bón cân đối NPK...

Tiếp sức” cho cây nhãn nuôi quả ngọt lịm, trĩu cành

Hà Nội , ngày 16 tháng 5 năm 2019   Cây nhãn nuôi quả,...

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 7)

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Giay...

Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019   Theo Cục Trồng trọt, Bộ...