Nghị Quyết, Biên Bản, kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hà Nội , Ngày 25 tháng 04 năm 2019 

– Xin mới quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Nghi quyet, bien ban hop DHDCD thuong nien 2019

– Trân trọng cám ơn !

Bài viết liên quan

Thư mời báo giá vận chuyển 500 tấn Lân đi Ulsan

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư...

Công bố thông tin về ký hợp đồng với người liên quan

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công...

Thông báo vv phòng chống dịch covid-19

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông...

Báo cáo quản trị năm 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo...