Báo cáo quản trị

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

16/01/2019

Xin mời nhấn Link sau để xem tài liệu: /Data/upload/files/Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam 2018.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm và cả năm 2017

16/01/2019

Xin mời quý vị nhấn Link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/2_ Bao cao quan tri 6 thang cuoi nam va ca nam 2017.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Đính chính lại ngày lập Báo cáo thường niên năm 2016

16/01/2019

Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển xin được đính chính lại ngày lập Báo cáo thường niên năm 2016 như sau: – Ngày lập trước khi đính chính: 27/3/2016 – Ngày lập sau khi đính chính: 27/3/2017 Vui lòng nhấn vào đường...

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2016 và Báo cáo bổ sung Báo cáo quản trị Công ty năm 2016

16/01/2019

Vui lòng nhấn vào đường link sau để đọc bản Báo cáo thường niên năm 2016 và Báo cáo bổ sung Báo cáo quản trị Công ty năm 2016: Báo cáo thường niên 2016 và Báo cáo bổ sung Báo cáo Quản...

Chi tiết

Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty

16/01/2019

Vui lòng nhấn vào đường link sau để đọc nội dung: Cung cap thong tin ve quan tri Cty.pdf Trân trọng!...

Chi tiết

Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2016 và cả năm 2016

16/01/2019

Vui lòng nhấn vào đường link sau để xem nội dung: Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2016 .pdf PHỤ LỤC KÈM THEO BAO CAO 6 tháng cuối năm 2016 (web).doc Báo cáo quản trị năm cả 2016.pdf PHỤ...

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016

16/01/2019

Vui lòng nhấn vào đường link sau để đọc báo cáo: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết.pdf Trân trọng!...

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015

16/01/2019

/Data/upload/files/BCQT 6 thang dau nam 2015.pdf...

Chi tiết

1 2 3 4 5