Báo cáo tài chính

BCTC quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024 trước kiểm toán

18/07/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  20240718 – VAF – BCTC 6 thang dau nam 2024 truoc kiem toan nen – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý I năm 2024

19/04/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20240419 – VAF – Bao cao Tai chinh Quy I nam 2024 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

BCTC đã kiểm toán 31-12-2023

11/03/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : BCTC đã kiểm toán 31-12-2023 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CBTT số 155, 156 BC tài chính

11/03/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT số 155, 156 BC tai chinh 202301 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 4 và năm 2023

19/01/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh Quy IV va nam 2023 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 và 9 tháng năm 2023

20/10/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao Tai chinh Quy III va 9 thang nam 2023 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 6T – 2023

03/08/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20230803 – VAF – Bao cao tai chinh da soat xet 01-01 den 30-06-2023  – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CV số 469 CBTT BCTC quý II và 6 tháng năm 2023

20/07/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 469 CBTT BCTC quy II va6 thang nam 2023 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CV so 435 CBTT

10/07/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 435 CBTT ky Hop dong kiem toan BCTC – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý I 2023

20/04/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20230419 – VAF – Bao cao tai chinh Quy I nam 2023 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

1 2 3 11