Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý I 2023

20/04/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20230419 – VAF – Bao cao tai chinh Quy I nam 2023 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán

07/03/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Bao cao tai chinh da kiem toan 31-12-2022 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

BCTC quý 4 và cả năm 2022

18/01/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh Quy IV va ca nam 2022 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CBTT ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

18/01/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : HD KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CV so 53 BCTT về ký hđ kiểm toán BCTC năm 2022

18/01/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : HD KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo Cáo Tài Chính Quý 3 2022

20/10/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20221019.Bao cao KQ hoat dong kinh doanh Quy III nam 2022 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CV giải trình đã khắc phục xong ý kiến ngoại trừ của KTĐL tại BCTC năm 2021

05/08/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT SO 4510001 – Giải trình khắc phục ý kiến ngoại trừ của KTĐL 2021 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2022 đã được kiểm toán

27/07/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : BC tai chinh den 30-6-2022 da kiem toan0001 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

BCTC QUÝ 2 VÀ 6 THÁNG 2022

19/07/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính Quy 2 & 6 tháng – năm 2022 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh Quy I nam 2022 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

1 2 3 10