Sơ đồ tổ chức

Các thành viên Hội đồng quản trị:

STT  Tên thành viên  Chức vụ
 1  Ông Phùng Ngọc Bộ  Chủ tịch HĐQT
 2  Ông Văn Hồng Sơn  Thành viên HĐQT
 3  Ông Trần Thắng   Thành viên HĐQT
 4  Ông Nguyễn Ngọc Thạch  Thành viên HĐQT
 5  Bà Phạm Thị Hoàng Yến   Thành viên HĐQT

Ban Kiểm Soát

STT  Tên thành viên  Chức vụ
 1  Ông Nguyễn Thị Mạch  Trưởng Ban Kiểm Soát
 2  Bà Nguyễn Thị Vân Hoa   Kiểm Soát Viên
 3  Bà Nguyễn Thị Son  Kiểm Soát Viên

Ban Tổng Giám Đốc

STT  Tên thành viên  Chức vụ
 1  Ông Văn Hồng Sơn  Tổng Giám Đốc
 2  Ông Phạm Quang Trung Phó Tổng Giám Đốc
3 Ông Trần Thắng Phó Tổng Giám Đốc

Các Trưởng Phòng 

STT Tên thành viên Chức vụ 
1  Bà Đỗ Thị Hương Lan  Trưởng phòng Tổ Chức Nhân Sự
2  Ông Nguyễn Văn Nam  Trưởng phòng Kế Hoạch Thị Trường
3  Ông Trịnh Việt Cường  Trưởng phòng Vật Tư Tổng Hợp
4  Ông Nghiêm Đức Toản Trưởng phòng Kỹ Thuật
5  Bà Nguyễn Thị Sen Trưởng phòng Tài chính kế toán

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

1. Phân xưởng Nguyên liệu :

Quản đốc: Ông Đàm Viết Vương

2. Phân xưởng Lò cao:

Quản đốc: Ông Nguyễn Huy Tập

3. Phân xưởng Sấy nghiền:

Quản đốc: Ông Đỗ Huy Thái

4. Phân xưởng Cơ điện:

Quản đốc: Ông Nguyễn Văn Quang

5. Ban Quản Lý Dự Án tại Bỉm Sơn , Thanh Hóa

Phó Giám Đốc phụ trách Ban : Nguyễn Văn Quang