Tài liệu đại hội cổ đông

Biên bản – Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

15/04/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20230414 – VAF – CBTT ve BB – NQ hop DHDCD thuong nien 2023  – Trân trọng cám ơn !       ...

Chi tiết

Chương trình & tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 bổ sung

12/04/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20230112 – VAF – Chuong trinh & Tai lieu hop DHDCD 2022 bo sung – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

CBTT số 179 Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023

21/03/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  20230321 – VAF – Tai lieu hop DHDCD 2023 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Cv so 112 CBTT vv Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

21/02/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 112 CBTT vv To chuc DHCD 2023 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công văn số 240 CBTT ĐHCĐ thường niên năm 2022

25/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 240 CBTT DHDCD thuong nien nam 2022 – Trân trọng cám ơn !    ...

Chi tiết

CBTT số 202 Bổ sung tài liệu phục vụ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

14/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT so 202 vv Bổ sung tài liêu phục vụ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 – Trân trọng cám ơn !    ...

Chi tiết

Công bố thông tin về việc kí hợp đồng với người liên quan trong năm 2022

31/12/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công bố thông tin kí hợp đồng với người liên quan trong năm 2022 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Công bố thông tin về thay đổi, bầu mới chủ tịch HĐQT

18/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 406 CBTT Thay đổi, bầu mới Chủ tịch HĐQT.sign – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

Công bố thông tin về biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

18/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 407 HĐQT – Báo cáo CBTT BB cuộc họp, nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Báo cáo Công bố thông tin số 389 ( Bổ sung chương trình họp đại hội cổ đông thường niên 2021 )

11/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bổ sung chương trình họp đại hội cổ đông thường niên 2021  – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

1 2 3 6