Tài liệu đại hội cổ đông

Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2024

23/04/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  20240424 – VAF – CV so 269 CBTT ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tài liệu đính kèm – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV so 248 CBTT tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 sửa đổi, Bổ sung

17/04/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 248 CBTT tai lieu hop DHCD 2024 sua doi, bo sung – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV so 230 CBTT chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2024

10/04/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 230 CBTT Dai hoi co dong thường nien 2024 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2024

26/03/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20240327 – VAF – TB Hop DHCD thuong nien 2024 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV so 136, 137 CBTT Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

27/02/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cv so 136, 137 CBTT To chuc DHCD Thuong nien 2024 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Biên bản – Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

15/04/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20230414 – VAF – CBTT ve BB – NQ hop DHDCD thuong nien 2023  – Trân trọng cám ơn !       ...

Chi tiết

Chương trình & tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 bổ sung

12/04/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20230112 – VAF – Chuong trinh & Tai lieu hop DHDCD 2022 bo sung – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

CBTT số 179 Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023

21/03/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  20230321 – VAF – Tai lieu hop DHDCD 2023 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Cv so 112 CBTT vv Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

21/02/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 112 CBTT vv To chuc DHCD 2023 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công văn số 240 CBTT ĐHCĐ thường niên năm 2022

25/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 240 CBTT DHDCD thuong nien nam 2022 – Trân trọng cám ơn !    ...

Chi tiết

1 2 3 6