Tin cổ đông

CV so 505 Thông báo thay đổi nhân sự

04/08/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 505 Thông báo thay đổi nhân sự Ô Thắng Phó TGĐ – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CV so 498 CBTT Bổ nhiệm Phó TGĐ

02/08/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 498 CBTTBo nhiem Pho TGD – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Cv so 378 CBTT vv chi trả Cổ Tức năm 2022

07/06/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV CBTT so 378 vv Chi tra co tuc nam 2022 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CV CBTT so 347 Chốt Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022

24/05/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV CBTT so 347 chot DS co dong nhan co tuc nam 2022 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CV so 305 CBTT

08/05/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 305 CBTT  – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Chương trình & tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 bổ sung

12/04/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20230112 – VAF – Chuong trinh & Tai lieu hop DHDCD 2022 bo sung – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

CBTT số 179 Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023

21/03/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  20230321 – VAF – Tai lieu hop DHDCD 2023 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CBTT so 173 QĐ vv Ký kết hợp đồng với người liên quan

17/03/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :   CBTT so 173 QD vv Cty ky ket voi nguoi lien quan – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CBTT về tình hình quản trị Công ty 2022

30/01/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT Bao cao tinh hinh Quan tri Cty 2022 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CBTT ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

18/01/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : HD KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

1 2 3 15