Báo cáo tài chính

Báo Cáo Tài Chính 31-12-2018 ( đã được kiểm toán )

22/03/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu Báo cáo tài chính 31-12-2018 !  – Trân trọn cám ơn !...

Chi tiết

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4 vào năm 2018

16/02/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Giai trinh loi nhuan sau thue quy 4.2018 tang giam 10% so voi cung ky 2017 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 4 và năm 2018 (trước kiểm toán)

16/02/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Bao cao quyet toan quy 4 va nam 2018 – truoc kiem toan.pdf – Trân trọng cấm ơn...

Chi tiết

Công bố kết luận của thanh tra thuế thời kỳ thanh tra năm 2017 của Cục thuế TP Hà Nội

17/01/2019

Mời nhấn vào link sau để đọc tài liệu : /Data/upload/files/Ket luan thanh tra Thue 2017 kem cong bo thong tin va QD thanh tra(1).pdf Trân trọng cám ơn...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 3/2018

17/01/2019

Mời nhấn link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Bao cao tai chinh quy 3-2018.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2018

17/01/2019

Mời nhấn Link sau để xem tài liệu 1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét 6 tháng đàu năm 2018: /Data/upload/files/Bao cao tai chinh da kiem toan soat xet 6 thang dau nam 2018(1).pdf 2. Giải...

Chi tiết

Giải trình về lợi nhuận sau thuế quý 2.2018 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ

17/01/2019

Xin mời quý vị nhấn Link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Giai trinh loi nhuan sau thue quy 2_2018 giam so voi quy 2_2017.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018 (trước kiểm toán)

17/01/2019

Xin mời quý vị nhấn Link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Bao cao tai chinh quy 2-2018 .pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

1 2 3 7