Báo cáo tài chính

Bổ sung thông tin BCTC

30/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu Bo sung thong tin trinh bay tren BCTC01 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2020

29/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo thường niên 2020 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 31-12-2020

09/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 31-12-2020 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4 & năm 2020 (trước kiểm toán ĐL)

21/01/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh quy 4 va nam 2020 (truoc kiem toan DL) – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công bố thông tin BCTC quý 3 và 9 tháng 2020

20/10/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh Quy 3 & 9 thang 2020 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công bố thông tin về BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020

13/08/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : BCTC soat xet 6 thang 2020 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng và cả năm 2020

22/07/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn số 537 Ký hợp đồng Kiểm toán – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin BCTC quý 2 năm 2020

20/07/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh quy 2.2020 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 1/2020

20/04/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính quý 1-2020 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2019

20/04/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo thường niên năm 2019 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

1 2 3 4 9