Báo cáo tài chính

Công bố thông tin BCTC quý 3 và 9 tháng 2020

20/10/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh Quy 3 & 9 thang 2020 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công bố thông tin về BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020

13/08/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : BCTC soat xet 6 thang 2020 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng và cả năm 2020

22/07/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn số 537 Ký hợp đồng Kiểm toán – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin BCTC quý 2 năm 2020

20/07/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh quy 2.2020 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 1/2020

20/04/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính quý 1-2020 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2019

20/04/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo thường niên năm 2019 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công bố thông tin về thay đổi lợi nhuận năm 2019 (do điều chỉnh quỹ tiền lương người quản lý năm 2019)

15/04/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV thay đổi lợi nhuận báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

31/03/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Báo cáo tài chính ngày 31-12-2019 (đã được kiểm toán) – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 4 và năm 2019

21/01/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : BCTC quy 4 – nam 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính 9 tháng 2019

19/10/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Bao cao tai chinh 9 thang 2019 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

1 2 3 4 9