Báo cáo tài chính

Công bố thông tin về thay đổi lợi nhuận năm 2019 (do điều chỉnh quỹ tiền lương người quản lý năm 2019)

15/04/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV thay đổi lợi nhuận báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

31/03/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Báo cáo tài chính ngày 31-12-2019 (đã được kiểm toán) – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 4 và năm 2019

21/01/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : BCTC quy 4 – nam 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính 9 tháng 2019

19/10/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Bao cao tai chinh 9 thang 2019 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 30-6-2019

16/08/2019

–  Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Báo cáo tài chính soát xét – 6 tháng 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 2 & 6 tháng 2019

20/07/2019

– Mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 461 Giải trình lợi nhuận sau thuế ; Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin v/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

04/07/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2019

18/04/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh quy 1 2019 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo Cáo Thường Niên Năm 2018

12/04/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao thuong nien nam 2018 .  – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo Cáo Tài Chính 31-12-2018 ( đã được kiểm toán )

22/03/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu Báo cáo tài chính 31-12-2018 !  – Trân trọn cám ơn !...

Chi tiết

1 2 3 4 5 9