Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính 9 tháng – 2015

17/01/2019

/Data/upload/files/Bao cao Quyet toan tai chinh Qui III nam 2015(2).pdf...

Chi tiết

Báo cáo tài chính soát sét 6 tháng đầu năm 2015 đã được kiểm toán

17/01/2019

/Data/upload/files/Bao cao tai chinh đã được kiểm toán 30-6-2015.pdf...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 2.2015

17/01/2019

Báo cáo tài chính quý 2.2015/Data/upload/files/BCQT quy 2_2015(1).pdf...

Chi tiết

Công bố thông tin về việc: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2015

17/01/2019

Xin mời nhấn Link sau để đọc tài liệu...

Chi tiết

Giải trình một số chỉ tiêu tại báo cáo tài chính quý 1 năm 2015

17/01/2019

Xin mời quý vị nhấn link sau để đọc tài liệu...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 1 – năm 2015

17/01/2019

Mời các quý vị nhấn link sau để đọc tài liệu...

Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2014 ( đã được kiểm toán)

17/01/2019

Xin mời quý vị xem chi tiết tại Link sau...

Chi tiết

Công văn số 84/PL-TCKT: Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4/2014

17/01/2019

Xin mời nhấn Link để đọc tài liệu...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 4 – Năm 2014

17/01/2019

Xin mời nhấn vào Link để tải...

Chi tiết

1 5 6 7 8 9