Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tinh hinh Quan tri CTy 6 tháng nam 2023 (ban rut gon) 

– Trân trọng cám ơn !  

Bài viết liên quan

CV so 505 Thông báo thay đổi nhân sự

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV...

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 6T – 2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20230803...

CV so 498 CBTT Bổ nhiệm Phó TGĐ

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV...