Nông-dân-Vũ-Vân-trồng-bắp-cải-vụ-đông-cho-hiệu-quả-kinh-tế-cao.-Ảnh-Quỳnh-Lưu