Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :CV so 478 CBTT ky hop dong kiem toan – Trân trọng cám ơn !   ...

Thông báo mời tham gia chào giá mua phân đạm Clorua amôn

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo mời tham gia chào giá mua phân đạm Clorua amôn – Trân trọng cám ơn ! ...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp vật tư Babit B83

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Hồ sơ yc cung cấp vật tư Babit B83 28-05-2021 – Trân trọng cám ơn !   ...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp phân đạm Ure

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hồ sơ yc cung cấp phân đạm Ure 25-05-2021 – Trân trọng cám ơn !   ...

Thư mời báo giá đặt may 2000 chiếc áo T-Shirt in lô gô công ty

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Thư mời báo giá đặt may 2000 cái áo T-Shirt – Trân trọng cám ơn !   ...

Hồ sơ cung cấp vật tư sắt thép 19/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hồ sơ yêu cầu cung cấp vật tư sắt thép 19-05-2021 – Trân trọng cám ơn !   ...

Công văn số 418 CBTT – Điều lệ Công ty PLVĐ 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn 418 CBTT – Điều lệ Cty PLVD 2021 – Trân trọng cám ơn !   ...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp Phân DAP

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hồ sơ cung cấp DAP 20-05-2021 – Trân trọng cám ơn !   ...

Công bố thông tin về thay đổi, bầu mới chủ tịch HĐQT

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 406 CBTT Thay đổi, bầu mới Chủ tịch HĐQT.sign – Trân trọng cám ơn !   ...

Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :CV so 478 CBTT ky hop...

Thư mời báo giá đặt may 2000 chiếc áo T-Shirt in lô gô công ty

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Thư mời báo giá đặt may...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp vật tư Babit B83

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Hồ sơ yc cung cấp vật...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp phân đạm Ure

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hồ sơ yc cung cấp phân...

Công văn số 418 CBTT – Điều lệ Công ty PLVĐ 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn 418 CBTT – Điều...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp Phân DAP

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hồ sơ cung cấp DAP 20-05-2021...

Hồ sơ cung cấp vật tư sắt thép 19/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hồ sơ yêu cầu cung cấp...

Công bố thông tin về thay đổi, bầu mới chủ tịch HĐQT

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 406 CBTT Thay đổi,...

Công bố thông tin về biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 407 HĐQT – Báo...