Sơ đồ tổ chức

Các thành viên Hội đồng quản trị:

STT  Tên thành viên  Chức vụ
 1  Ông Khúc Ngọc Giảng  Chủ tịch HĐQT
 2  Ông Văn Hồng Sơn  Thành viên HĐQT
 3  Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên  Thành viên HĐQT
 4  Ông Nguyễn Ngọc Thạch  Thành viên HĐQT
 5  Bà Nguyễn Thị Kim Yến  Thành viên HĐQT

Ban Kiểm Soát

STT  Tên thành viên  Chức vụ
 1  Bà Cấn Thị Thu Hà  Trưởng Ban Kiểm Soát
 2  Bà Phạm Thị Quý  Kiểm Soát Viên
 3  Ông Trần Quốc Cương Kiểm Soát Viên

Ban Tổng Giám Đốc

STT  Tên thành viên  Chức vụ
 1  Ông Văn Hồng Sơn  Tổng Giám Đốc
 2  Ông Chu Văn Thước  Phó Tổng Giám Đốc
 3  Ông Phạm Quang Trung Phó Tổng Giám Đốc

Các Trưởng Phòng 

STT Tên thành viên Chức vụ 
1 Bà Cấn Thị Thu Hà Trưởng Ban Kiểm Soát
2 Bà Phạm Thị Quý Kiểm Soát Viên
3 Ông Trần Quốc Cương Kiểm Soát Viên

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

1. Phân xưởng Nguyên liệu :

Quản đốc: Ông Nguyễn Như Giang

2. Phân xưởng Lò cao:

Quản đốc: Ông Nguyễn Huy Tập

3. Phân xưởng Sấy nghiền:

Quản đốc: Ông Nguyễn Quốc Quân

4. Phân xưởng Cơ điện:

Quản đốc: Nguyễn Quang Minh 

5. Ban Quản Lý Dự Án tại Bỉm Sơn , Thanh Hóa

Phó Giám Đốc phụ trách Ban : Nguyễn Văn Quang

CẬP NHẬT NGÀY 25/04/2019