Tài liệu đại hội cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

17/01/2019

Vui lòng nhấn vào đường link sau để đọc nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Bien ban va nghi quyet DHDCD nam 2017.pdf Trân trọng!...

Chi tiết

Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

17/01/2019

Để phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 25/04/2017, Công ty đã dự thảo bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Quý cổ đông vui lòng nhấn vào đường link sau để đọc nội dung: Du thao nghi quyet...

Chi tiết

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2017

17/01/2019

Quý cổ đông vui lòng nhấn vào đường link sau để xem nội dung thông báo mời họp và các tài liệu có liên quan đến nội dung, chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty: Thong bao moi tham...

Chi tiết

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

17/01/2019

Xin mời nhấn vào link để đọc tài liệu: Báo cáo kết quả ĐHĐCĐ và thay đổi trưởng Ban Kiểm soát.pdf Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ 2016.pdf Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.pdf Điều lệ ban hành ngày 25-4-2016.pdf Trân trọng...

Chi tiết

Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

17/01/2019

Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển xin thông báo: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty được tiến hành vào lúc 8h00 ngày 25/4/2016 tại trụ sở Công ty...

Chi tiết

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

17/01/2019

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển được tiến hành vào lúc 8h00 ngày 25/4/2016 tại trụ sở Công ty cổ phần Phân lân...

Chi tiết

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

17/01/2019

Chi tiết xin mời các cổ đông nhấn link sau:...

Chi tiết

Đính chính Biên bản và nghị quyết họp Đại hội cổ đông năm 2014

17/01/2019

Xin mời nhấn vào link để tải tài liệu Đính chính Biên bản và nghị quyết họp Đại hội cổ đông năm 2014...

Chi tiết

1 2 3 4