Tài liệu đại hội cổ đông

Công bố thông tin v/v Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ, cổ đông lớn – Công ty TNHH Hoàng Ngân

17/01/2019

Xin mời quý vị nhấn link sau để đọc tài liệu /Data/upload/files/Thong bao ve viec giao dich co phieu cua co dong noi bo, co dong lon-Cong ty Hoang Ngan.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về quyết định của HĐQT v/v: Ký kết hợp đồng với người có liên quan

17/01/2019

Xin mời quý vị nhấn link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/3_ CBTT ky hop dong voi cong ty Hoang Ngan.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (bổ xung lần 2)

17/01/2019

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bổ xung (lần 2) gồm các tài liệu sau: 1. Công văn số 400/CBTT-PLVĐ ngày 23/4/2018 về công bố thông tin 2. Dự thảo quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ...

Chi tiết

Công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (bổ sung)

17/01/2019

Các tài liệu bổ sung tại họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 gồm 1. Công văn số 386/CBTT-PLVĐ về báo cáo và công bố thông tin bổ sung 2. Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 16/4/2018 về chuẩn bị tài...

Chi tiết

Công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

17/01/2019

để xem tài liệu xin mời quý vị nhấn link sau để đọc Trân trọng ! 1. Công văn 381 về công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: /Data/upload/files/1_ CV 381 Bao cao va cong...

Chi tiết

Công bố thông tin v/v Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

17/01/2019

Xin mời quý vị nhấn Link sau để đọc tài liệu /Data/upload/files/Hop DHDCD nam 2018.pdf Xin trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

17/01/2019

Vui lòng nhấn vào đường link sau để đọc nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Bien ban va nghi quyet DHDCD nam 2017.pdf Trân trọng!...

Chi tiết

Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

17/01/2019

Để phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 25/04/2017, Công ty đã dự thảo bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Quý cổ đông vui lòng nhấn vào đường link sau để đọc nội dung: Du thao nghi quyet...

Chi tiết

1 2 3 4 5