Tài liệu nghị quyết

Thông báo tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển 2019

18/03/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : scan0036 – Trân trọng cám ơn !        ...

Chi tiết

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị

17/01/2019

Mời nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  /Data/upload/files/Nghi quyet HDQT.pdf Trân trọng cám ơn...

Chi tiết

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2018

17/01/2019

Mời nhấn vào link sau để đọc tài liệu :/Data/upload/files/Nghi quyet HDQT ve tam ung co tuc bang tien nam 2018 lan 2(3).pdf Trân Trọng Cám Ơn !...

Chi tiết

Nghị quyết HĐQT ngày 29-5-2018

17/01/2019

Xin mời quý vị nhấn Link sau để xem tài liệu: /Data/upload/files/Nghi quyet HDQT ngay 29-5-2018.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ

17/01/2019

Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển xin thông báo toàn văn Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/7/2016 của Đại hội đồng cổ đông về việc: Chi trả thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát của Công ty trong...

Chi tiết

Điều lệ công ty (ban hành ngày 06/04/2011)

17/01/2019

Xin mời nhấn vào link để tải điều lệ...

Chi tiết

Điều lệ công ty (ban hành ngày 07/12/2009)

17/01/2019

Vui lòng nhấn vào link để tải thông tin...

Chi tiết

1 2