Tài liệu nghị quyết

CÔNG BỐ QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

11/02/2019

Mời quý vị nhấn Link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Quy che quan tri cong ty.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Điều lệ Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2018

17/01/2019

Vui lòng nhấn Link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Dieu le cong ty CP Phan lan nung chay Van Dien nam 2018 (ban day du).pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

17/01/2019

Để xem tài liệu vui lòng nhấn Link sau để đọc tài liệu: Phần 1: Nghị quyết + Biên bản (từ trang 1 đến trang 24): /Data/upload/files/Nghi quyet – Bien ban hop DHDCD thuong nien 2018 (tu trang 1 –...

Chi tiết

Công bố thông tin về quyết định của HĐQT v/v: Ký kết hợp đồng với người có liên quan

17/01/2019

Xin mời quý vị nhấn link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/3_ CBTT ky hop dong voi cong ty Hoang Ngan.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị

17/01/2019

Mời nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  /Data/upload/files/Nghi quyet HDQT.pdf Trân trọng cám ơn...

Chi tiết

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2018

17/01/2019

Mời nhấn vào link sau để đọc tài liệu :/Data/upload/files/Nghi quyet HDQT ve tam ung co tuc bang tien nam 2018 lan 2(3).pdf Trân Trọng Cám Ơn !...

Chi tiết

Nghị quyết HĐQT ngày 29-5-2018

17/01/2019

Xin mời quý vị nhấn Link sau để xem tài liệu: /Data/upload/files/Nghi quyet HDQT ngay 29-5-2018.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ

17/01/2019

Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển xin thông báo toàn văn Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/7/2016 của Đại hội đồng cổ đông về việc: Chi trả thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát của Công ty trong...

Chi tiết

1 2 3 4