Tài liệu nghị quyết

Nghị quyết HĐQT ngày 29-5-2018

17/01/2019

Xin mời quý vị nhấn Link sau để xem tài liệu: /Data/upload/files/Nghi quyet HDQT ngay 29-5-2018.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ

17/01/2019

Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển xin thông báo toàn văn Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/7/2016 của Đại hội đồng cổ đông về việc: Chi trả thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát của Công ty trong...

Chi tiết

Điều lệ công ty (ban hành ngày 06/04/2011)

17/01/2019

Xin mời nhấn vào link để tải điều lệ...

Chi tiết

Điều lệ công ty (ban hành ngày 07/12/2009)

17/01/2019

Vui lòng nhấn vào link để tải thông tin...

Chi tiết

Quy chế nội bộ về quản trị

17/01/2019

Xin mời nhấn vào link để tải tài liệu...

Chi tiết

Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT: Bầu bà Nguyễn Thị Thanh Minh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty

17/01/2019

Xin mời nhấn vào link để xem nội dung nghị quyết Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT...

Chi tiết

Điều lệ công ty (ban hành ngày 11/04/2014)

17/01/2019

Xin mời nhấn vào để tải tài liệu Điều lệ Công ty ( ban hành ngày 11/04/2014)...

Chi tiết

1 2 3 4