Thông báo số 59A : Thông báo về việc đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo số 59A_về việc đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ

– Trân trọng cám ơn !

Bài viết liên quan

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CV đến số 997

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao...

CV giải trình đã khắc phục xong ý kiến ngoại trừ của KTĐL tại BCTC năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT...

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2022 đã được kiểm toán

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : BC...

CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV...