Thông báo số 59A : Thông báo về việc đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo số 59A_về việc đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ

– Trân trọng cám ơn !

Bài viết liên quan

CBTT số 179 Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  20230321...

CBTT so 173 QĐ vv Ký kết hợp đồng với người liên quan

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : ...

Báo cáo thường niên 2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CBTT...

Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Bao...