Thông tin khác

Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT, BKS và trưởng ban KS

26/04/2019

Hà Nội , Ngày 25 tháng 04 năm 2019  –  Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cong bo thong tin thay doi thanh vien HDQT, BKS và TBKS – Trân trọng cám ơn...

Chi tiết

CÔNG BỐ QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

11/02/2019

Mời quý vị nhấn Link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Quy che quan tri cong ty.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2018 cho các cổ đông

17/01/2019

Mời nhấn Link sau để xem tài liệu: /Data/upload/files/Thong bao tam ung co tuc Lan 1 bang tien cho cac co dong.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

THÔNG BÁO: Chi trả cổ tức lần 2 – năm 2017 cho các cổ đông bằng tiền

17/01/2019

Xin mời nhấn Link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Thong bao chi tra co tuc lan 2 nam 2017 bang tien(1).pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (đã đính chính )

17/01/2019

Vui lòng nhấn Link sau để đọc tài liệu 1. CV số 478/CBTT-PLVĐ ngày 15/5/2018 về đính chính thông tin đã công bố: /Data/upload/files/CV 478 dinh chinh thong tin da cong bo(1).pdf 2. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm...

Chi tiết

Báo cáo KQ giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ – Công ty TNHH Hoàng Ngân

17/01/2019

Vui lòng nhấn Link sau để xem tài liệu: /Data/upload/files/Bao cao ket qua giao dich co phieu cua co dong noi bo – Cong ty TNHH Hoang Ngan.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Điều lệ Công ty năm 2018 (đã đính chính)

17/01/2019

Xin mời quý vị nhấn Link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Dieu le Cong ty CP Phan lan nung chay Van Dien nam 2018 (ban chinh sua).pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Điều lệ Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2018

17/01/2019

Vui lòng nhấn Link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Dieu le cong ty CP Phan lan nung chay Van Dien nam 2018 (ban day du).pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

1 2 3 8