Tin cổ đông

Công bố thông tin về việc: Tạm ứng cổ tức năm 2015

16/01/2019

/Data/upload/files/Tạm ứng cổ tức năm 2015.pdf...

Chi tiết

Nghị quyết bổ xung điều lệ Công ty CPPLNCVĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/01/2019

/Data/upload/files/Nghị quyết bổ xung điều lệ thông qua bằng hình thức văn bản(1).pdf...

Chi tiết

Nghị quyết bổ xung điều lệ Công ty CPPLNCVĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/01/2019

/Data/upload/files/Nghị quyết bổ xung điều lệ thông qua bằng hình thức văn bản(1).pdf...

Chi tiết

Công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Nguyễn Ngọc Thạch

16/01/2019

/Data/upload/files/Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Nguyễn Ngọc Thạch.pdf...

Chi tiết

Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Hồ sỹ Tiến

16/01/2019

/Data/upload/files/Báo cáo kết quả GD cổ phiếu_ Hồ Sỹ Tiến.pdf...

Chi tiết

Công bố thông tin về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/01/2019

/Data/upload/files/Lấy ý kiến cổ đông.pdf...

Chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

16/01/2019

/Data/upload/files/Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_ Thạch.pdf...

Chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ mã VAF

16/01/2019

/Data/upload/files/Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_ Thạch.pdf...

Chi tiết

Công bố thông tin về Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ mã VAF

16/01/2019

/Data/upload/files/Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ_ Hồ sỹ Tiến.pdf...

Chi tiết

Công bố thông tin về việc lấy ý kiến bằng văn bản bổ xung nghành nghề kinh doanh trong GPĐKKD

16/01/2019

/Data/upload/files/Chốt DS cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.pdf...

Chi tiết

1 11 12 13