Tin cổ đông

Đính chính nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

16/01/2019

Chấp hành quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển đã công bố Biên bản và Nghị quyết của...

Chi tiết

Thông báo về việc trả cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền cho cổ đông

16/01/2019

Vui lòng nhấn vào đường link sau để đọc thông báo: Thông báo trả cổ tức lần 2 năm 2015 cho cổ đông.pdf Trân trọng!...

Chi tiết

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/01/2019

Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát của Công ty năm...

Chi tiết

Thông báo trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông

16/01/2019

Vui lòng nhấn link sau để đọc Thông báo trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông Công ty: Thong bao tra co tuc nam 2015 cho co dong.pdf Trân trọng!...

Chi tiết

Đính chính nội dung Báo cáo thường niên năm 2015

16/01/2019

/Data/upload/files/Dinh chinh noi dung bao cao thuong nien 2015.pdf...

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2015

16/01/2019

/Data/upload/files/Bao cao thuong nien 2015(1).PDF...

Chi tiết

Công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

16/01/2019

/Data/upload/files/Công bố thông tin về người được ủy quyền công bố TT.pdf...

Chi tiết

SSI góp thêm vốn vào Phân lân Văn Điển

16/01/2019

Theo đó, SSI đã mua thêm 30.000 cổ phiếu Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển (Mã CK: VAF), nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ tại đây từ 4,95% lên 5,05%. Phân lân nung chảy Văn Điển...

Chi tiết

1 11 12 13 14 15