Báo cáo quản trị

Công bố thông tin bổ nhiệm trưởng phòng TCKT

07/01/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Bao cao cong bo thong tin ve viec bo nhiem TP Ke toan – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin bổ nhiệm người quản trị công ty

01/01/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Cong bo thong tin nguoi phu trach quan tri – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về tiếp nhận đơn xin từ chức của thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm Soát

11/12/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Cong bo thong tin ve mien nhiem thanh vien HDQT va TBKS – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo công bố thông tin về thay đổi nội dung đăng ký Doanh Nghiệp

19/11/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo và công bố thông tin thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2019

30/07/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam 2019 – Trân trọng cám ơn ...

Chi tiết

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 7)

15/05/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Giay chung nhan dang ky doanh nghiep thay doi lan 7 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Nghị Quyết, Biên Bản, kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

25/04/2019

Hà Nội , Ngày 25 tháng 04 năm 2019  – Xin mới quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Nghi quyet, bien ban hop DHDCD thuong nien 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về Bổ nhiệm Phụ trách kế toán công ty

01/03/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cong bo thong tin bo nhiem KTT – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

1 2 3 4