Tài liệu đại hội cổ đông

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2014

17/01/2019

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014 được tiến hành vào lúc 8h00 ngày 11/04/2014, tại hội trường tâng 2, công ty Cổ phần Phân lân...

Chi tiết

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông 2013

17/01/2019

Xin mời nhấn vào để tải tài liệu Biên  bản họp Đại hội cổ đông 2013 Nghị quyết  Đại hội cổ đông 2013...

Chi tiết

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2013

17/01/2019

Xin mời nhấn vào để tải tài liệu Tài liệu đại hội cổ đông năm 2013...

Chi tiết

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông 2012

17/01/2019

Xin mời nhấn vào để tải tài liệu Biên bản họp Đại hội cổ đông 2012 Nghị quyết đại hội cổ đông 2012...

Chi tiết

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2012

17/01/2019

Xin mời nhấn vào để tải tài liệu Tài liệu đại hội cổ đông năm 2012...

Chi tiết

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông 2011

17/01/2019

Xin mời nhấn vào link để tải tài liệu Biên bản họp Đại hội cổ đông 2011 Nghị quyết Đại hội cổ đông 2011...

Chi tiết

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2011

17/01/2019

Xin mời nhấn vào link để tải tài liệu Tài liệu đại hội cổ đông 2011...

Chi tiết

1 2 3 4