Tài liệu đại hội cổ đông

Công bố thông tin về việc kí hợp đồng với người liên quan trong năm 2022

31/12/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công bố thông tin kí hợp đồng với người liên quan trong năm 2022 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Công bố thông tin về thay đổi, bầu mới chủ tịch HĐQT

18/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 406 CBTT Thay đổi, bầu mới Chủ tịch HĐQT.sign – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

Công bố thông tin về biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

18/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 407 HĐQT – Báo cáo CBTT BB cuộc họp, nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Báo cáo Công bố thông tin số 389 ( Bổ sung chương trình họp đại hội cổ đông thường niên 2021 )

11/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bổ sung chương trình họp đại hội cổ đông thường niên 2021  – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

27/04/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 .1 ;  Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 .2 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Công bố thông tin Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

26/04/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cong bo thong tin moi hop dai hoi dong co dong 2021 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Công bố thông tin Công văn số 290

30/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 290, Nghị quyết số 30, TB 33 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu

11/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo giao dịch cổ phiếu  – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

09/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn số 191 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về danh sách người có liên quan đến TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

30/06/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Danh sách người có liên quan TVHĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

1 2 3 5