Tài liệu đại hội cổ đông

Công bố thông tin Công văn số 290

30/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 290, Nghị quyết số 30, TB 33 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu

11/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo giao dịch cổ phiếu  – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

09/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn số 191 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về danh sách người có liên quan đến TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

30/06/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Danh sách người có liên quan TVHĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về Biên bản – Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

29/06/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Kết quả ĐHCĐ – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

11/06/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Ho so tai lieu hop DHDCD thuong nien 2020 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

15/05/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cong bo thong tin hop DHDCD 2020 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của SKHĐT HÀ NỘI

29/04/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn của Phòng ĐKKD-chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

18/03/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 170 Báo cáo và công bố thông tin – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công bố thông tin về tiếp nhận đơn xin từ chức của thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm Soát

11/12/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Cong bo thong tin ve mien nhiem thanh vien HDQT va TBKS – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

1 2 3 5