Tài liệu đại hội cổ đông

Thông báo tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển 2019

18/03/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : scan0036 – Trân trọng cám ơn !        ...

Chi tiết

Công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (bổ xung lần 2)

17/01/2019

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bổ xung (lần 2) gồm các tài liệu sau: 1. Công văn số 400/CBTT-PLVĐ ngày 23/4/2018 về công bố thông tin 2. Dự thảo quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ...

Chi tiết

Công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (bổ sung)

17/01/2019

Các tài liệu bổ sung tại họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 gồm 1. Công văn số 386/CBTT-PLVĐ về báo cáo và công bố thông tin bổ sung 2. Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 16/4/2018 về chuẩn bị tài...

Chi tiết

Công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

17/01/2019

để xem tài liệu xin mời quý vị nhấn link sau để đọc Trân trọng ! 1. Công văn 381 về công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: /Data/upload/files/1_ CV 381 Bao cao va cong...

Chi tiết

Công bố thông tin v/v Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

17/01/2019

Xin mời quý vị nhấn Link sau để đọc tài liệu /Data/upload/files/Hop DHDCD nam 2018.pdf Xin trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

17/01/2019

Vui lòng nhấn vào đường link sau để đọc nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Bien ban va nghi quyet DHDCD nam 2017.pdf Trân trọng!...

Chi tiết

Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

17/01/2019

Để phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 25/04/2017, Công ty đã dự thảo bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Quý cổ đông vui lòng nhấn vào đường link sau để đọc nội dung: Du thao nghi quyet...

Chi tiết

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2017

17/01/2019

Quý cổ đông vui lòng nhấn vào đường link sau để xem nội dung thông báo mời họp và các tài liệu có liên quan đến nội dung, chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty: Thong bao moi tham...

Chi tiết

1 2 3