Tài liệu đại hội cổ đông

Công bố thông tin về danh sách người có liên quan đến TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

30/06/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Danh sách người có liên quan TVHĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về Biên bản – Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

29/06/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Kết quả ĐHCĐ – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

11/06/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Ho so tai lieu hop DHDCD thuong nien 2020 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

15/05/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cong bo thong tin hop DHDCD 2020 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của SKHĐT HÀ NỘI

29/04/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn của Phòng ĐKKD-chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

18/03/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 170 Báo cáo và công bố thông tin – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công bố thông tin về tiếp nhận đơn xin từ chức của thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm Soát

11/12/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Cong bo thong tin ve mien nhiem thanh vien HDQT va TBKS – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Nghị Quyết, Biên Bản, kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

25/04/2019

Hà Nội , Ngày 25 tháng 04 năm 2019  – Xin mới quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Nghi quyet, bien ban hop DHDCD thuong nien 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

1 2 3 5