Tin cổ đông

Thông báo số 55/TB-CT.HĐQT về việc tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19

13/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Thông báo số 59 TB-HĐQT vv tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Báo cáo Công bố thông tin số 389 ( Bổ sung chương trình họp đại hội cổ đông thường niên 2021 )

11/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bổ sung chương trình họp đại hội cổ đông thường niên 2021  – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

27/04/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 .1 ;  Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 .2 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Công bố thông tin Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

26/04/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cong bo thong tin moi hop dai hoi dong co dong 2021 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Hồ sơ yêu cầu cung cấp sắt thép

15/04/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Hồ sơ yêu cầu cung cấp vật tư sắt thép – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Công bố thông tin Công văn số 290

30/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 290, Nghị quyết số 30, TB 33 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2020

29/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo thường niên 2020 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu

11/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo giao dịch cổ phiếu  – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

09/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn số 191 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020

30/07/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Công văn số 555 Công bố thông tin BC tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

1 3 4 5 6 7 14