• công ty thiết kế web | thiet ke web | laptop lenovo | ve may bay | laptop dell gia re | laptop hp gia re| khoa hoc seo, máy hàn tig, máy hàn điện
 • Liên kết Website
  Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2014
  Đăng ngày: 27/03/2014 06:21:41
  Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2014

  Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

  Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014 được tiến hành vào lúc 8h00 ngày 11/04/2014, tại hội trường tâng 2, công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội). Đăng ký cổ đông tham dự họp từ 7h00 cùng  ngày.

  Tài liệu đại hội cổ đông gồm:

  - Dự thảo nội dung, chương trình đại hội.

  - Dự thảo Quy chế tổ chức đại hội.

  - Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

  - Giấy ủy quyền về việc tham dự đại hội.

  - Giấy ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng quản trị

  Ghi chú: Cổ đông mang theo các tài liệu nêu trên khi dự họp.

  Xin mời nhấn và link sau để tải các tài liệu trên: Tài liệu gửi kèm thông báo họp

   

  Các tài liệu khác đề nghị nhấn vào từng link tài liệu để tải:

  - Báo cáo tài chính tóm tắt 2013 đã được kiểm toán;

  - Báo cáo của Hội đồng quản trị;

  - Báo cáo của Ban kiểm soát;

  - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013;

  - Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2014;

  - Tờ trình về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

  - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.