Công ty CP Phân lân Văn Điển: Năm 2021, phấn đấu doanh thu đạt 780 tỷ đồng

    Đó là chỉ tiêu được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phân lân Văn Điển  tổ chức ngày 17/5. Tham gia đại hội có 9 cổ đông có mặt và uỷ quyền, đại diện cho 25.323.438 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,23% tổng số cổ phần của Công ty.

    Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển đã được thông qua ngay sau đó với nhiều chỉ tiêu quan trọng như mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền là 5,5%/mệnh giá.

    Nghị quyết cũng thông qua Tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau. Về sản xuất kinh doanh năm 2021, phấn đấu đạt tổng doanh thu đạt 780 tỷ đồng. Tổng chi phí đầu tư, phát triển thị trường năm 2021 không quá 20 tỷ đồng. Quỹ tiền lương người lao động là 58 tỷ đồng; Quỹ tiền lương người quản lý là 1,368 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 30 tỷ đồng.

 

Ông Lê Ngọc Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT

    Mức chi trả cổ tức năm 2021 sẽ là 5,5%/mệnh giá. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Ông Phùng Ngọc Bộ (giữa) đã trúng cử chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 vơi tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%

    Đại hội cũng miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển đối với Ông Lê Ngọc Quang. Đồng thời bầu ông Phùng Ngọc Bộ giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025.

    Khởi công xây dựng từ năm 1960 với công suất chỉ 20.000 tấn lân nung chảy/năm, trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển đã có những bước phát triển ngoạn mục, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, Công ty đã có công suất 300.000 tấn phân lân các loại và 150.000 tấn phân ĐYT NPK và đang khởi công xây thêm một nhà máy mới với công suất 500.000 tấn lân/năm và 200.000 tấn phân ĐYT NPK/năm tại Bỉm Sơn – Thanh Hóa.

100% đại biểu biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội

    Nhiều năm qua, Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển luôn chú trọng mục tiêu sản xuất ra các sản phẩm phân bón chất lượng, thân thiện với môi trường. Để đạt được mục tiêu đó, Công ty đã không ngừng đổi mới công nghệ, cải tiến dây chuyền sản xuất và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần tăng năng suất, giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nguồn : Tapchicongthuong.vn

Bài viết liên quan

Báo cáo tài chính quý 4 & cả năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao...

Công bố thông tin về Kết luận KTNN về kiểm toán BCTC năm 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV...

Công bố thông tin về việc kí hợp đồng với người liên quan trong năm 2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công...

CV đến số 1571 Giấy đăng ký chào mua công khai cổ phiếu

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CVen...